System Informacji Przestrzennej instrukcja użytkownika

1. WSTĘP

System informacji przestrzennej jest aplikacją internetową obsługiwaną przez przeglądarkę internetową. Na komputerach użytkowników nie jest wymagane instalowanie żadnego dodatkowego oprogramowania. Portal znajduje się bezpośrednio pod adresem www.gmina.geoportalgminy.pl. Po wpisaniu go w przeglądarce internetowej zostaniemy skierowani do serwisu. Aplikacja działa prawidłowo w przeglądarce internetowej.

            Udostępnione na stronie materiały mają charakter poglądowy. Dane oraz wygenerowane wydruki, w tym wypis i wyrys z MPZP nie mogą być wykorzystywane jako podstawa prawna w postępowaniach administracyjnych i innych. Informacje zamieszczone w Systemie Informacji przestrzennej mogą być wykorzystywanie wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mapy, ani żadne ich części, bez pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem – fotograficznym, mechanicznym lub innym. Własnością SIP jest Gmina.

 

2. ELEMENTY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Interfejs użytkownika SIP składa się z następujących elementów:
Widok ogólny

image008

ryc. 1

  1. Pasek narzędzi,
  2. Panel wyszukiwania,
  3. Panel warstw (zawartości) mapy,
  4. Okno minimapy
  5. Pasek przybliżania/oddalania widoku mapy,
  6. Panel podziałki liniowej i współrzędnych.
2.1. Pasek narzędzi

ryc. 2

a - narzędzia przybliżania

Narzędzie to pozwala przybliżać widok mapy poprzez przeciągnięcie zaznaczenia wybranego obszaru (ryc. 3).


Ikona  pozwala cofnąć się do wcześniejszego powiększenia, natomiast ikona  ponawia ostatni widok mapy.

ryc. 3

b - kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za SIP
Po kliknięciu na przycisk "Wyślij wiadomość", otwiera się okno kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym za system (ryc. 4). Możliwe jest przekazywanie wiadomości, zgłaszanie uwag, błędów, spostrzeżeń na temat działania systemu itp.

ryc. 4

c - generowanie wypisu
Przed rozpoczęciem tworzenia wypisu, należy pamiętać o podłączeniu w widoku mapy warstwy "Granice działek ewidencyjnych"!
Generowanie wypisu przebiega według schematu:
1) Wybór dokumentu (mpzp/studium), z którego chcemy wykonać wypisu (ryc.5);

ryc. 5

2) Następnym krokiem jest wybór działki, dla której ma zostać wygenerowany    wypis. Zaznaczona działka zostaje podświetlona, a po kliknięciu pojawia się      okno (ryc. 6), w którym dokonujemy wyboru treści wypisu (ustalenia ogólne, szczegółowe, końcowe);

ryc. 6

 3) Po kliknięciu na przycisk "Generuj", automatycznie otwiera się nowe okno    z wypisem z wybraną uprzednio zawartością. Wypisy generowane są w formacie PDF.

d - adres do serwera WMS
Po kliknięciu na przycisk "WMS" otwiera się okno (ryc. 7) z linkiem do serwera WMS SIP Miasta Ozorków. Pozwala to implementować zawartość systemu do innych opracowań i geoportali.

ryc. 7

d1 - dodaj serwer WMS
Narzędzie pozwala dodawać inne adresy WMS do geoportalu gminy np. geoportal, gdoś, ikar, itp.

e - narzędzie identyfikacji obiektów
Narzędzie identyfikacji pozwala uzyskać dostęp do dodatkowych informacji na temat wybranych obiektów. W rozwijalnym menu (ryc 8.) dokonujemy wyboru, w jaki sposób ma być generowany raport dotyczący widocznych elementów mapy:
Najwyższa warstwa - identyfikacja i raport na temat pierwszej, najwyższej warstwy, zaznaczonej w panelu zawartości mapy;
- Wszystkie warstwy - raport na temat wszystkich widocznych obiektów znajdujących się pod obszarem wybranym do identyfikacji;
- Aktywna warstwa - raport na temat wybranego obiektu, który znajduje się na warstwie zaznaczonej w panelu zawartości mapy.
- Istnieje również identyfikacja za pomocą określenia zakresu obszaru geometrycznie. Przykład www.ozorkowmiasto.geoportalgminy.pl

ryc. 8

Po wyborze sposobu identyfikacji i kliknięciu na interesujący nas obiekt, generowany jest raport z dodatkowymi informacjiami na jego temat (ryc. 9).

ryc. 9

f - narzędzie pomiarów
W celu dokonania pomiaru liniowego lub powierzchniowego należy wyznaczyć kolejne wierzchołki linii lub obszaru, klikając lewym przyciskiem myszy w oknie mapy (dwukrotne kliknięcie kończy pomiar i wyświetla wynik).
Funkcjonalność przycisków:

pomiar odległości - ikona 

ryc. 10

pomiar powierzchni - ikona 

ryc. 11

g - generowanie wyrysu
Kliknięcie na ikonę  uruchamia narzędzie generowania wydruku/wyrysu. Generowanie wyrysu przebiega według schematu:
1) Wybór parametrów wydruku: formatu, orientacji i kąta obrotu arkusza oraz skali wyrysu (ryc.12);

ryc. 12

2) Wybór zasięgu wydruku podświetloną przesuwalną ramką (ryc. 13)

ryc. 13

3) Po kliknięciu przycisku "Drukuj" na pasku ustawień druku (ryc. 12),     automatycznie otwiera się okno z wygenerowanym plikiem PDF gotowym do  wydruku.  WAŻNE: dla poprawnego wydruku skali mapy, deaktywuj opcję "Dopasuj do     strony"!

h - adres do obecnego widoku mapy
Po kliknięciu na ikonę  otrzymujemy adres URL z aktualnym widokiem mapy.

 

i - pomoc
Po kliknięciu na ikonę  w nowym oknie otwierany jest plik PDF z instrukcją użytkowania systemu.

 

j - okno skali
Aktualna skala liczbowa mapy.

Ryc. 14

 2.2 Panel wyszukiwania

ryc. 15

Pełna widoczność panelu dostępna jest po rozwinięciu okna wyszukiwania. System daje możliwość wyszukiwania punktów adresowych, ulic, działek ewidencyjnych oraz przeznaczeń terenów w poszczególnych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Narzędzie wyszukiwania daje możliwość wpisania nazwy poszukiwanego obiektu, bądź wyboru go z rozwijalnej listy. Po wybraniu poszukiwanego obiektu, widok mapy jest do niego automatycznie przybliżany, a jego kontur zostaje podświetlony (ryc. 16).

ryc. 16

2.3. Panel warstw (zawartości) mapy

ryc. 17

Panel warstw umożliwia włączanie i wyłączanie warstw, co pozwala na swobodne konfigurowanie widoku wyświetlanej mapy. Część warstw została podzielona na podgrupy. Dostęp do widoku warstw w poszczególnych podgrupach możliwy jest po kliknięciu na symbol , który rozwija drzewo widoku warstw. Poszczególne warstwy możemy włączać/wyłączać poprzez zaznaczenie okienka wyboru  . Po kliknięciu ikony  uzyskujemy legendę danej warstwy (ryc. 18).

 ryc. 18

W dolnej części panelu warstw znajduje się panel "Kolejność warstw" (ryc. 19), który pozwala użytkownikowi zmieniać kolejność warstw wyświetlanych na mapie oraz ustawiać stopień ich przezroczystości. Kolejność zmienia się poprzez przeciągnięcie wybranej warstwy w górę lub dół. Przezroczystość ustawia się suwakiem znajdującym się poniżej nazwy warstwy.

ryc. 19

2.4. Okno minimapy
W prawym dolnym rogu systemu umieszczone jest rozwijalne okno minimapy (ryc. 20). Ukazuje ono zasięg  oraz położenie aktualnego widoku mapy w skali całej gminy. Przeciągnięcie czerwonego punktu umożliwia przesunięcie widoku do interesującego nas miejsca.

ryc. 20

2.5. Pasek przybliżania/oddalania widoku mapy.
Jest to narzędzie służące do powiększania i zmniejszania widoku mapy. Pozwala ono na dobranie odpowiedniej skali mapy. Czynność jest możliwa również z użyciem kółka myszy.

ryc. 21

2.6. Panel podziałki liniowej i współrzędnych.
W lewym dolnym rogu okna mapy umieszczony jest panel (ryc. 22), na którym znajduje się podziałka liniowa skali oraz współrzędne geograficzne podawane w układzie współrzędnych ETRS89 (Poland CS92 EPSG: 2180).

ryc. 22 

3. SYSTEM WEWNĘTRZNY
System wewnętrzny dedykowany jest właścicielowi pracow SIP np. pracownikom jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwia on dostęp do dodatkowych warstw i informacji, które są ukryte dla użytkownika zewnętrznego (niezalogowanego). W przypadku SIP dla gmin po zalogowaniu, możliwe jest wygenerowanie wypisu i wyrysu bez znaków wodnych "WZÓR" oraz dodatkowych oznaczeń. Na potrzeby wyrysu z planu ustawić można warstwę z oryginału planu. Dla użytkownika zewnętrznego ustawiony jest wyrys z warstwy wektorowej która nie jest dokumentem prawnym.

3.1 Logowanie do systemu wewnętrznego
Logowanie odbywa się poprzez wpisanie w pasek adresów wyszukiwarki adresu www.gmina.geoportalgminy.pl/zaloguj.php
Po przejściu pod wskazany adres, pojawia się okno (ryc. 23), w którym należy zalogować się danymi udostępnionymi przez administratora systemu.

ryc. 23

4. SYSTEM DO SAMODZIELNEJ KONFIGURACJI
Logowanie odbywa się poprzez wpisanie w pasek adresów wyszukiwarki adresu www.gmina.geoportalgminy.pl/login.php
Po przejściu pod wskazany adres, pojawia się okno (ryc. 24), w którym należy zalogować się danymi udostępnionymi przez administratora systemu.

ryc. 24

Następnie przechodzimy do strony konfiguracyjnej.

 

1 1a

ryc. 25

4.1. Panel tworzenia i edycji geoportalu.

Sekcja pozwalająca na edycję istniejącej konfiguracji geoportalu lub na utworzenie nowego geoportalu na potrzeby prezentacji tematycznych danych przestrzennych.

 

1

ryc. 26

4.2. Panel konfiguracji podstawowej geoportalu.
Umożliwia nadanie nazwy dla utworzonego geoportalu:
- wskazania ścieżki (lub adresu) gdzie znajduje się plik projektu geoportalu,
- wskazania nazwy pliku geoportalu,
- przypisanie tagów do systemu.

2a

ryc. 27

4.3. Panel minimapy i herbu gminy.
Ustawienia pozwalające na włączanie i wyłączanie za pomocą checkboxów minimapy i grafiki w postaci rastrowej lub wektorowej loga. Konfiguracja loga umożliwia nadanie wielkości grafiki i odległości w jakiej ma być ustawiona od wskazanego rogu ekranu. Logo w przypadku gmin zwyczajowo wykorzystuje herb gminy.
3a

ryc. 28

4.4. Ustawienia tytułu wyszukiwania i warstwy która będzie przeszukiwana.
Sekcja wyszukiwarki to budowa nieograniczonej ilości warstw do przeszukiwania z nieograniczoną ilością zapytań. w tym panelu wskazujemy warstwę która będzie przeszukiwana i nadajemy jej tytuł.

4a

ryc. 29

4.5. Wskazanie ilości zapytań
Za pomocą rozwijalnej listy wskazujemy ilość zapytań do przeszukiwanej warstwy.

5aa

ryc. 30

4.6. Wskazanie kolumny do przeszukiwania

Nie zawsze nazwa kolumny w tabeli atrybutów określa co przeszukujemy, nie zawsze nazwa mówi nam czego poszukujemy. W tej sekcji możemy określić nazwę i podpowiedź nadaną indywidualnie dla wskazanej kolumny.

6a

ryc. 31

4.7. Wyłączanie kolumn do identyfikacji
W sytuacji gdy tabela atrybutów zawiera zbyt wiele kolumn lub kolumny które w danym projekcie nie mają być wyświetlane, można je w prosty sposób wyłączyć. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie na potrzeby prezentacji dla użytkownika zewnętrznego i użytkownika wewnętrznego.  Ilość warstw i ilość kolumn do wyłączenia w identyfikacji jest nie ograniczona.

 

4

ryc. 32