Urbanistyka

Pracownia Gard specjalizuje się w sporządzaniu dokumentów planistycznych, zwłaszcza takich jak: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

Zapewniamy pełną obsługę merytoryczną oraz wykonanie wszystkich dodatkowych opracowań związanych ze sporządzaniem planu miejscowego i studium, w tym m.in.:
- opracowania ekofizjograficznego,
- prognozy oddziaływania na środowisko,
- analizy skutków finansowych uchwalenia planu,
- wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- wzorów pism na wszystkich etapach procedury planistycznej, dokumentacji prac planistycznych.

Wykonujemy także inne materiały planistyczne, takie jak np.:
- koncepcje urbanistyczne
- koncepcje uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
- koncepcje uporządkowania gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, analizy urbanistyczne, środowiskowe i kulturowe.

Informacja nic nie kosztuje, rozpocznij współpracę z nami już dziś.